Prohlášení k ochraně osobních údajů dle nařízení GDPR

Při zpracování osobních údajů v naší společnosti klademe důraz na jejich ochranu, transparentní použití a jsou pomocí vhodných technických prostředků a organizačních opatření plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zpracováváme pouze na základě a v rozsahu dovoleném obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, o ochraně osobních údajů a předpisů souvisejících (dále jen „GDPR“). To platí i pro veškeré zpracovatele, kteří osobní údaje zpracovávají v souladu s našimi pokyny.

Níže proto uvádíme zásady a právní důvody zpracování osobních údajů, k jakým účelům a jak dlouho společnost ANETE spol. s r.o. tyto osobní údaje zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

Ujišťujeme Vás, že společnost ANETE spol. s r.o. věnuje maximální možnou pozornost zabezpečení Vašich osobních údajů a údajů Vašich klientů. Kromě nařízení (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“) se řídíme platnými zákony České republiky. Ochrana osobních údajů nejen našich zákazníků, ale i dodavatelů, partnerů a samozřejmě zaměstnanců, je naší prioritou.  

Kdo je správcem osobních údajů, kdo údaje sbírá

Správcem osobních údajů je společnost ANETE spol. s r.o. (dále jen ANETE), IČ: 46970126, se sídlem Okružní 834/29a, 638 00 Brno, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně spisová značka C 7172.

Společnost ANETE spol. s r.o. nemá jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů, neboť jej z pohledu nařízení nepotřebuje. V oblasti ochrany osobních údajů se můžete obracet na provozní ředitelku společnosti Petru Farníkovou: gdpr@anete.cz

Jaké údaje sbíráme

Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování:

 • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci fyzické osoby (např. jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště)
 • údaje umožňující kontakt s fyzickou osobou (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa)
 • ekonomické údaje (např. bankovní spojení – číslo účtu)
 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy
 • zákonem požadované osobní údaje

Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje fyzických osob společnost zpracovává z následujících důvodů:

 • plnění smlouvy, kterou klient se společností ANETE spol. s r.o. uzavřel
 • zákonná povinnost (např. zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o ochraně veřejného zdraví)
 • přímý marketing (zasílání informací o službách a produktech) vůči zákazníkům

 

E-mailovou adresu potřebujeme, abychom vám mohli vytvořit a zaslat přístupy do aplikace a webového rozhraní. Pokud se registrujete na vysílání některého z našich webinářů, Vaši e-mailovou adresu nezbytně potřebujeme také k zajištění organizace daného webináře.  

Osobní údaje zpracováváme v rámci následujících činností: 

Marketing – zasílání personalizovaných sdělení 

Vaše kontaktní osobní údaje (e-mail, jméno, telefon), pohlaví, na co klikáte v e-mailech a kdy je nejčastěji otevíráte, využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Nechceme vám posílat letáky, které Vás nezajímají. Proto sledujeme, jestli máte o naše e-maily zájem a pomocí toho, na co v e-mailech klikáte se vám snažíme přizpůsobit obsah těchto e-mailů.  

Pokud jste naším zákazníkem, můžeme Vám posílat tyto newslettery na míru maximálně po dobu 5 let od poslední objednávky/poptávky. Toto platí, i pokud od nás získáváte vzdělávání zdarma (e-book, webinář nebo jeho záznam).

Pokud nejste náš zákazník a registrujete se k odběru novinek na blogu, budeme vám zasílat naše newslettery na základě Vašeho souhlasu, a to po dobu 3 let od jeho udělení. 

V obou případech se můžete ze zasílání newsletterů odhlásit, a to v každém obdrženém e-mailu. Nebudeme se na Vás zlobit. Je to Vaše právo (podrobněji viz „Vaše práva“ níže).  

Poskytování podpory

Pokud nás požádáte o pomoc při řešení Vašich problémů při užívání námi nabízených služeb, spravujeme Vámi poskytnuté osobní údaje za účelem poskytnutí služeb podpory (školící videa, dokumentace apod.). K tomuto zpracování tedy bude docházet na základě obchodního vztahu v rámci poskytování naší služby.  

V případě poskytování podpory si Vaše osobní údaje spolu se záznamy o průběhu technické podpory ponecháme ještě po dobu 3 let od ukončení technické podpory, a to za účelem ochrany našich právních zájmů a možnosti vyhodnotit, zda Vám podporu poskytujeme kvalitně.  

Proti tomuto zpracování můžete kdykoliv podat námitku (podrobněji viz „Vaše práva“ níže). 

Poskytování zpětné vazby

Pokud Vy nebo Váš zaměstnavatel využíváte některý z produktů společnosti ANETE, spol. s r.o., může se stát, že Vás za účelem vyhodnocování našich služeb požádáme o zpětnou vazbu. Pokud se nám rozhodnete se zlepšováním našich služeb pomoci, zpracujeme údaje, které nám přitom poskytnete, na základě našeho oprávněného zájmu, proti čemuž můžete podat kdykoliv námitku (podrobněji viz „Vaše práva“ níže). 

Pokročilý marketing na základě souhlasu

Pouze na základě Vašeho souhlasu Vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu maximálně 3 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů (podrobněji viz „Vaše práva“ níže). 

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak. 

Fotografie a video záznamy ze seminářů

Na některých našich živých akcích – školeních, seminářích, … pořizujeme fotografickou dokumentaci či video záznam. Fotografie používáme v propagačních materiálech, především na webu. Video záznam slouží účastníkům online kurzu ke zhlédnutí. U těchto materiálů nikdy nenajdete jména účastníků, jedině pokud by se jednalo o referenci a to na základě souhlasu. Snažíme se veškerá videa a fotografie zveřejňovat tak, aby nemohlo dojít k identifikaci Vaší osoby. Pokud byste na záznamech nechtěli být, dejte nám vědět na našich kontaktních údajích před pořádáním samotné živé akce. 

Zdroje osobních údajů

Zdroje osobních údajů mohou být následující:

 • přímo od fyzické osoby v rámci uzavření smluvního vztahu, objednávky a poptávky na služby, jednání apod.
 • přímo od právnické osoby, jejího zástupce, v souvislosti s uzavřením smluvního vztahu
 • z našich webových stránek (abychom mohli odpovědět na Váš dotaz, zaslat vyžádanou nabídku, případně následně uzavřít smlouvu), kterými jsou:
  • www.anete.cz / www.anete.sk
  • www.infopro.cz
  • www.firstbuysale.cz
  • www.f-regiony.cz 

 

Vůči Vašim osobním údajům jsme v pozici správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem a po jak dlouhou dobu.  

Jak dlouho osobní údaje zpracováváme

Osobní údaje fyzických osob zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu. Po ukončení smlouvy uchováváme osobní údaje dál, pokud máme takovou povinnost z nějakého právního předpisu. V současné době to může být až 10 let od ukončení smluvního vztahu. Dalším důvodem uchovávání osobních údajů může být náš právní nárok z důvodu evidence a vymáhání neuhrazené částky za poskytnuté služby.

Předávání osobních údajů 3. stranám

K Vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a pravidelně proškoleni v oblasti ochrany osobních údajů. Všichni táhneme za jeden provaz a o Vaše údaje pečujeme jako o své vlastní. 
Většinu zpracovatelských operací zvládáme sami v rámci našich aplikací a nepotřebujeme k nim zapojit třetí strany. 

Pro zajištění dílčích zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.  

Všichni zapojení zpracovatelé jsou povinni Vaše osobní údaje chránit stejně jako my a zavázali se nám k tomu zpracovatelskou smlouvou nebo smlouvou o ochraně osobních údajů. Jsou to především dodavatelé z oblasti: serverové infrastruktury, bezpečnosti a účetnictví. 

Dále využíváme služby Google Analytics, v případě Vašeho souhlasu Facebook pixel k cílení reklamy.

 
Je možné, že pro usnadnění a zkvalitnění zpracování se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele. Slibujeme vám však, že v takovém případě budeme na zpracovatele klást při výběru minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe. 

Předávání osobních údajů mimo Českou republiku

Data zpracováváme v rámci České republiky, výjimečně v Evropské unii nebo v dalších zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany dle nařízení GDPR.

Vaše práva

Dle nařízení GDPR máte od 25. 5. 2018 v případě, že budete pro společnost ANETE spol. s r.o. identifikovatelnou fyzickou osobou a prokážete svoji totožnost, následující práva. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: gdpr@anete.cz.  

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.  

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my Vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč.  

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)  

 

Právo vznést námitku – pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše osobní údaje neoprávněně.

 

Právo na přenositelnost – pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní. 

 

Právo na výmaz (být zapomenut) – nechceme na Vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré Vaše osobní údaje z našeho systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh, pokud nemáme zákonnou povinnost údaje uchovávat. V některých případech jsme totiž vázáni zákonnou povinností, např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu Vás budeme informovat na e-mail. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

 

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů – v případě, že máte dojem, že Vaše údaje zpracováváme v rozporu s příslušnými právními předpisy, obraťte se prosím na gdpr@anete.cz. Pokud nebudete s řešením Vaší stížnosti spokojeni, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů: Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ: 170 00, telefonní číslo: +420 234 665 111, web: uoou.cz

 

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení – e-maily s inspirací, články či produkty a službami Vám zasíláme, jste-li náš zákazník nebo pokud jste od nás získali vzdělávání zdarma. Odhlásit se můžete prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každém e-mailu. 
V jiných případech (např. registraci pro odběr novinek) Vám je posíláme jen na základě Vašeho souhlasu. Ve všech případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Cookies a další podobné technologie

Na našich stránkách používáme soubory cookies, což jsou malé textové soubory umístěné na Vašem zařízení, které nám umožňují Vaše zařízení poznat při Vaší další návštěvě a pamatovat si tak například Vaše přihlášení.
Souborů cookies existuje mnoho druhů a slouží rozdílným účelům, více o jejich fungování se můžete dozvědět níže:

Podle toho, kdo soubory cookies na Vaše zařízení ukládá a dále s nimi pracuje, se cookies dělí na soubory cookies první strany, které vytváří přímo daná internetová stránka, tedy my. Tyto soubory slouží zejména k zajištění správného fungování těchto stránek. Cookies třetích stran nejčastěji slouží marketingovým účelům, ale umožňují rovněž sdílet obsah sociálních sítí nebo vkládat videa. Podrobnosti jsou uvedeny níže pro jednotlivé soubory cookies, které používáme.

Nastavení cookies na Vašem prohlížeči

Všechny kategorie i konkrétní jednotlivé cookies si můžete vždy nastavit v příslušném nastavení ve Vašem prohlížeči. Nicméně pokud tak učiníte, může se stát, že internetové stránky nebudou správně fungovat nebo můžete být například nuceni nastavovat některé volby manuálně pokaždé, když navštívíte stránky. Nejsou-li některé cookies na stránkách povoleny, můžete se tak setkat s různými potížemi.

Druhy cookies:

Nezbytné cookies

Jejich ukládání je nutné pro funkčnost našich stránek a ukládají se v nich mimo jiné informace nezbytné pro zabezpečení uživatelských účtů, fungování navigace na našich stránkách, umožňují zabezpečený přístup do soukromých částí našeho webu registrovaným uživatelům apod. Bez těchto souborů nemohou naše stránky řádně fungovat, jinými slovy bychom Vám nemohli poskytnout naše služby. Zpracování nezbytných cookies tedy není podmíněno Vaším souhlasem.

Tyto soubory cookies o Vás neshromažďují žádné informace využitelné pro marketingové ani jiné než uvedené účely.

Přestože Vám to nedoporučujeme, můžete i tak ukládání těchto cookies zabránit, a to opuštěním našich stránek nebo změnou nastavení ve svém prohlížeči. Všechny moderní internetové prohlížeče Vám totiž umožňují změnit nastavení ukládání cookies souborů, a to například tak, aby docházelo k přijímání všech souborů cookies, aby nedocházelo k přijímání cookies od třetích stran, nebo aby nedocházelo k vytváření a ukládání žádných souborů cookies. Pokud zvolíte poslední možnost, funkčnost Vámi navštěvovaných stránek včetně této bude značně omezena.

Preferenční cookies

Umožňují Vám si naše stránky přizpůsobit Vašim potřebám. Díky nim mohou být Vaše další návštěvy příjemnější a produktivnější, protože už budeme vědět třeba to, zda jste nám dali souhlas s ukládáním souborů cookies, jak máte na našich stránkách nastaveno vyhledávání, jak jste si nastavili účet, zda máte nějaké zboží v košíku atd.

Podobně jako nezbytné cookies soubory, ani preferenční cookies neobsahují informace, které by mohly být použity pro marketingové účely.

Analytické cookies

Sbírají informace o prohlížení našich stránek a následně, v jejich anonymizované podobě s nemožností Vás zpětně jakýmkoliv způsobem identifikovat, nám pomáhají porozumět tomu, jakým způsobem si naše stránky jejich návštěvníci prohlížejí. Získané informace používáme k tomu, abychom stránky co nejvíce přizpůsobili Vašim potřebám. K provádění analýzy používáme nástroj Google Analytics od společnosti Google, která však nemá přístup k Vašim údajům v jejich neanonymizované podobě.

Reklamní cookies

Sbírají informace o tom, které naše produkty Vás zaujaly a umožňují nám nebo našim reklamním partnerům zobrazovat na této nebo jiných stránkách reklamu, která by pro Vás mohla být více relevantní. Díky těmto cookies také můžeme limitovat počet zobrazení naší reklamy na Vašem zařízení a měřit efektivitu našich reklamních kampaní.

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás závěrem ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o Vašich osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by jejich ochranu ohrozilo. Mlčenlivostí rozumíme povinnost chránit osobní údaje poskytnuté Vámi naši společnosti, a to z důvodu posílení jejich ochrany. Nejde o žádné privilegium, nebo libovůli, ale o naši povinnost. Mlčenlivost máme stanovenou ve vnitrofiremní směrnici GDPR, ošetřenou v rámci pracovněprávních vztahů a také ve zpracovatelských smlouvách.